yoga miami yoga devanand miami 


Sanskrit

Adho Mukha Svanasana

Adho Mukha Vrksasana

Agnistambhasana

Ananda Balasana

Anantasana

Anjaneyasana

Ardha Bhekasana

Ardha Chandrasana

Ardha Matsyendrasana

Ardha Uttanasana

Astavakrasana

Baddha Konasana

Baddha Konasana

Bakasana

Balasana

Bharadvajasana I

Bhujangasana

Bhujapidasana

Bitilasana

Bitilasana

Chaturanga Dandasana

Dandasana

Dhanurasana

Dwi Pada Viparita Dandasana

Eka Pada Koundiyanasana I

Eka Pada Koundiyanasana II

Eka Pada Rajakapotasana

Garudasana

Gomukhasana

Halasana

Hanumanasana

Janu Sirsasana

Kapotasana

Krounchasana

Malasana

Marichyasana I

Marichyasana III

Marjaryasana

Matsyasana

Mayurasana

Natarajasana

Padangusthasana

Padmasana

Parighasana

Paripurna Navasana

Parivrtta Janu Sirsasana

Parivrtta Parsvakonasana

Parivrtta Trikonasana

Parsva Bakasana

Parsvottanasana

Pasasana

Paschimottanasana

Pincha Mayurasana

Prasarita Padottanasana

Purvottanasana

Salamba Sarvangasana

Salamba Sirsasana

Salabhasana

Savasana

Setu Bandha Sarvangasana

Simhasana

Sukhasana

Supta Baddha Konasana

Supta Padangusthasana

Supta Virasana

Tadasana

Tittibhasana

Tolasana

Upavistha Konasana

Urdhva Dhanurasana

Urdhva Hastasana

Urdhva Mukha Svanasana

Urdhva Prasarita Eka Padasana

Ustrasana

Utkatasana

Uttanasana

Uttana Shishosana

Utthita Hasta Padangustasana

Utthita Parsvakonasana

Utthita Trikonasana

Vasisthasana

Viparita Karani

Virabhadrasana I

Virabhadrasana II

Virabhadrasana III

Virasana

Vrksasana