Home I Am Gayatri Mantra

Gayatri Mantra

0 3525
Gayatri Matra

AUM BHOOR BHUWAH SWAHA,
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASAYA DHEEMAHI
DHIYO YO NAHA PRACHODAYAT.

ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेन्यं । भर्गो दे

SIMILAR ARTICLES